Cập nhật thị trường hàng ngày

Khi bạn chuẩn bị cho một ngày khác trong thế giới tài chính, chúng tôi ở đây để cung cấp bản tóm tắt thị trường buổi sáng thiết yếu của bạn. Lấy cà phê của bạn và đi sâu vào bối cảnh tài chính ngày nay.